تعداد 45 رکورد در 5 صفحه
[صفحه اول] [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] [صفحه بعد] [صفحه آخر]
صفحه: 1
             
نام شرکت:
کاربری:
وضعیت:
قیمت اولیه:
توضیحات:
نام ماشین:
کد ماشین:
صنعت کشاورزی دهقانیان
کاشت
تایید شده
1330000000
مدل SKD-995-AF - تعداد 36 پره24 اینچ - پره چلسان- هیدرولیک-فوق سنگین-کشنده 155 اسب
دیسک افست فوق سنگین
3617
صنعت کشاورزی دهقانیان
کاشت
تایید شده
1252000000
مدل SKD-950-AF - تعداد 32پره24اینچ - پره چلسان-فوق سنگین- هیدرولیک-کشنده 150 اسب
دیسک افست فوق سنگین
3618
صنعت کشاورزی دهقانیان
کاشت
تایید شده
1175000000
مدل: SKD-885-AF - تعداد 30پره24اینچ -پره چلسان-فوق سنگین- هیدرولیک- کشنده 145 اسب
دیسک افست فوق سنگین
3619
صنعت کشاورزی دهقانیان
کاشت
تایید شده
1128000000
مدل: SKD-785-AF - تعداد 28پره24اینچ-پره چلسان-فوق سنگین- هیدرولیک- کشنده 145 اسب
دیسک افست سنگین
3620
صنعت کشاورزی دهقانیان
کاشت
تایید شده
802000000
مدل: SKD-690-AF - تعداد 26پره24اینچ-پره چلسان -سنگین- هیدرولیک- کشنده 115اسب
دیسک افست سنگین
3621
صنعت کشاورزی دهقانیان
کاشت
تایید شده
765000000
مدل: SKD-645-AF - تعداد 24پره24اینچ سنگین-پره چلسان- هیدرولیک- کشنده 95اسب
دیسک افست سنگین
3624
صنعت کشاورزی دهقانیان
کاشت
تایید شده
726000000
مدل: SKD-565-AF - تعداد 24پره22اینچ سنگین- پره چلسان- هیدرولیک- کشنده 90اسب
دیسک افست سنگین
3625
صنعت کشاورزی دهقانیان
کاشت
تایید نشده
0
مدل: SKD-545-AF - تعداد 24پره22اینچ نیمه سنگین- پره چلسان- هیدرولیک- کشنده 80 اسب
دیسک افست نیمه سنگین
3626
صنعت کشاورزی دهقانیان
کاشت
تایید شده
748000000
مدل: SKD-500-AF -تعداد 22پره24اینچ سنگین-دوچرخ -پره چلسان-هیدرولیک-کشنده 90اسب
دیسک افست سنگین
3627
صنعت کشاورزی دهقانیان
کاشت
تایید شده
732000000
مدل: SKD-400-AF-تعداد 22پره24اینچ نیمه سنگین-دوچرخ - پره چلسان هیدرولیک-کشنده85 اسب
دیسک افست سنگین
3629
     
* توجه: لطفا برای هر جستجوی جدید ابتدا بر روی [حالت پیش فرض] کلیک کنید.
[بازگشت]