نشانی
ایمیل
فاکس
تلفن
نام نماینده
نام نمایندگی
کد
فارس - ممسنی
07224226067
07224224985
حاجی زاده
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در ممسنی - حاجی زاده
43
فارس - داراب-بلوار امام خمینی(ره)-مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی حومه
co.traktordaran@yah
07153548000
07153547000
کریمی
شرکت تعاونی تراکتورداران خودجوشان داراب
49
فارس - استان فارس شهرستان بیضا شهر هرابال
07136783278
حسین بانشی
نمایندگی افتخاری و بانشی
260

[بازگشت]